Referencje

Referencje

Kierownik

Zespołu Infrastruktury

URZĄD DZIELNICY - Warszawa Włochy

Oznakowanie poziome, pionowe, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaświadcza, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J. z siedzibą w Józefowie k/Otwocka przy ul. Kruczej 2 wykonała na zlecenie tutejszego urzędu "Roboty związane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy" (...)
Firma wykazała się dużym profesjonalizmem w dziedzinie świadczonych usług, dobrą organizacją i terminowym wykonaniem powierzonych zleceń.

Prezydent

Miasta Otwock

PREZYDENT - Miasta Otwock

Oznakowanie poziome, pionowe, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Niniejszym poświadczam, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp. j. z/s ul. Krucza 2, 05-420 józefów, pełniąca funkcję lidera w Konsorcjum (...)
Wykonała (...) prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegające na:

 • Konserwacji, naprawie, wymianie oraz ustawieniu fabrycznie nowych:
  - znaków drogowych pionowych
  - tablic z nazwami ulic
  - urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
 • Kompleksowym oznakowaniu pionowym
  - cienkowarstwowym
  - grubowarstwowym

Udzielone zamówienie zostało wykonane przez Konsorcjum należycie, terminowo, zgodnie z warunkami umowy oraz specyfikacją techniczną

Naczelnik

Wydziału zaopatrzenia

POLICJA - Szkoła Policji w Katowicach

Dostawa pałek teleskopowych

Firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna z siedzibą w Józefowie przy ul. Kruczej 2, była Wykonawcą dostaw pałek teleskopowych do Szkoły Policji w Katowicach, wybranym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych Szkoły Policji w Katowicach o wartości szacunkowej wyłączającej zastosowanie Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna wykonała dostawę zgodnie ze złożonymi zamówieniami, terminowo i z należytą starannością.

Naczelnik

Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej

POLICJA - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Zestawy Zapora

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 informuje, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j. ul. Krucza 2, 05-420 Józefów, w okresie ostatniego miesiąca (...) zrealizowała dostawę sprzętu:
1. Zestaw zapora do zabezpieczenia miejsca zdarzeniad rogowego

Umowa pod względem jakości i terminowości została zrealizowana bez zastrzeżeń oraz z należytą starannością.

Dyrektor

Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezydenta RP

KANCELARIA PREZYDENTA RP - Gospodarstwo Pomocnicze

Dostawa i montaż tablic informacyjnych

Potwierdzamy, że firma PZM WIMET z siedzibą w Józefowie przy ul. Kruczej 2, wykonała zgodnie z naszym zamówieniem (...) dostawę i montaż tablic informacyjnych.
Firma PZM WIMET zrealizowała zamówienie terminowo i z należytą starannością.

Komendant

4 Regionalnej Bazy Logistycznej

SIŁY ZBROJNE RP - 4 Regionalna Baza Logistyczna

ZPRR (Zestaw Posterunku Regulacji Ruchu).

Z powyższych umów Firma "PZM "WIMET" Zbigniew WIŚNIEWSKI Spółka Jawna wywiązała się należycie, rzetelnie i terminowo oraz zgodnie z wymogami zamawiającego. Ponadto, podczas realizacji umów firma PZM "WIMET" zaproponowała wiele cennych uwag i spostrzeżeń, wynikłych przy produkcji sprzętu, które podwyższyły jakość i funkcjonalność zamawianego i dostarczonego sprzętu.

Ze względu na wysoką jakość, rzetelność oraz terminowość dostawy sprzętu 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu rekomenduje PZM "WIMET" Zbigniew WIŚNIEWSKI Spółka Jawna z siedzibą w Józefowie jako sprawdzoną i godną polecenia firmę, produkującą sprzęt zabezpieczenia ruchu wojsk dla Sił Zbrojnych RP.

Zastępca Dyrektora

Biura Administracyjnego

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO - Biuro Administracyjne

Dostawa i montaż oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, małej architektury, wykonanie oznakowania poziomego na parkingu

Usługi realizowano w terminie, zgodnie z umową (...).
Dzięki dobrej organizacji robót, zaangażowania, odpowiedzialności i sumienności usługi były świadczone z należytą starannością. Firma PZM Wimet sprawdziła się jako rzetelny Wykonawca, realizując powierzone zadania fachowo i terminowo.

Zastępca Komendanta

Komenda Stołeczna Policji

POLICJA - Komenda Stołeczna Policji

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa kolczatek drogowych.

Informuję, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Kruczej 2, 05-420 Józefów, realizowała w kwietniu 2016 na rzecz Komendy Stołecznej Policji zamówienie na "Dostawę kolczatek drogowych w ilości 34 sztuk".
Z zawartej umowy firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna wywiązała się w sposób należyty.

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4229

SIŁY ZBROJNE RP - Jednostka Wojskowa 4229

Komplety zestawów wskaźników i znaków drogowych typu N, komplety kamizelek i mankietów wyróżniających żołnierzy pododdziałów regulacji ruchu, opaski wyróżniające przedstawicieli wojskowych organów transportu, komplety wyposażenia indywidualnie regulującego.

Firma PZM WIMET dała poznać się jako solidny i rzetelny partner handlowy, świadcząc swoje usługi profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem, dostosowując się do oczekiwań i potrzeb klienta.

W świetle powyższych faktów oraz ze względu na wysoką jakość produktów, niezawodność i terminowość realizacji Jednostka Wojskowa 4229 rekomenduje firmę PZM WIMET jako zaufanego i niezawodnego dostawcę.

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4929

SIŁY ZBROJNE RP - Jednostka Wojskowa 4929

Dostawa znaków drogowych i tablic informacyjnych.

Realizacja powyższej dostawy odbyła się w wyznaczonym terminie, a przedmiot zamówienia został wykonany rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie ze specyfikacją i potrzebą zamawiającego.
Organizacja oraz zaangażowanie ze strony firmy PZM WIMET czyni ją odpowiedzialną i godną polecenia.